Adatvédelmi tájékoztató

A Martin Braun Kft. (a továbbiakban: „mi“) tiszteletben tartja az Ön magán- és személyes szféráját. Ezért nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak a védelmét. 

Jelen adatvédelmi tájékoztató az Ön személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról (ezeket a továbbiakban együttesen „adatkezelésnek“ nevezzük) tájékoztat, ha és amennyiben ezek a weboldalaink használata során adatkezelésre sor kerül. Ezen kívül tájékoztatunk minden adatkezeléssel érintett személyt az őt megillető jogokról. 

Az adatok kezelése során az irányadó jogszabályokban előírt adatvédelmi szabályok és alapelvek legszigorúbb figyelembe vételével járunk el. Számos technikai és szervezeti intézkedést valósítottunk meg, hogy biztosítsuk a weboldalainkon keresztül kezelt adatok messzemenő védelmét. 

 1. Adatkezelő 

Az Ön személyes adatainak jelen adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett kezeléséért felelős vállalkozás: 

Martin Braun Kft. Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u 58/B. Cégjegyzékszám: 01-09-862667 Telefon: +36-1-487-0215 E-mail: info@martinbraun.hu 

 1. Definíciók 

Az adatvédelmi tájékoztatóban használt kifejezések az Európai Unió 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) használt jelentéssel bírnak: 

 1. a) Személyes adatok Személyes adat minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „Ön“) vonatkozik. Azonosíthatónak tekintendő az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 2. b) Adatkezelés Adatkezelés minden a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
 3. c) Álnevesítés Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 1. d) Adatkezelő Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
 2. e) Adatfeldolgozó Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 3. f) Az érintett hozzájárulása Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 
 4. g) Felügyeleti hatóság A felügyeleti hatóság egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. 
 5. Adatkezelés és az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés valamennyi alábbiakban bemutatott esetében kerüljük a felesleges adatkezelést és az adattakarékosság alapelvét vesszük figyelembe. Ezt azt jelenti, hogy olyan kevés személyes adatot dolgozunk fel, amennyire csak lehetséges. 

 1. a) Az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az adatait, ha és amennyiben Ön beleegyezését adta ehhez. Ebben az esetben ezeket az adatokat csak a hozzájárulás megadásakor megjelölt célra és terjedelemben kezeljük, pl. csak a hozzájárulásának megfelelően tájékoztatjuk Önt a termékeinkről és a szolgáltatásainkról. 

Az Ön beleegyezése alapján történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6 cikke (1)1 a pontja, Ön azonban bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonását e- mailben vagy postai úton az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségére küldheti meg. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A személyes adatokat a hozzájárulás céljának elérését követően a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség elteltével töröljük. 

A hozzájárulás keretén belül sor kerülhet az Ön személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbítására, aki ezeket az adatokat kizárólag a hozzájárulás céljának megfelelően kezeli. 

 1. b) Egyéb esetben pszeudonimizált formában kezeljük az Ön személyes adatait. 

Amennyiben az adatkezelés jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekének megóvásához szükséges és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, az adatkezelésre a GDPR 6. cikke (1) f pontja szolgál jogalapként. Ebben az esetben megilleti Önt az adatkezeléssel szembeni tiltakozás lehetősége. A tiltakozást e- mailben vagy postai úton az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségére küldheti meg. Az Ön jogainak érvényesítéséig történt adatkezelés jogszerűségét ez nem érinti. 

A személyes adatokat a jogos érdek megvalósítását vagy a tiltakozást követően a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség elteltével töröljük. 

A jogos érdek keretén belül sor kerülhet az Ön személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbítására, aki ezeket az adatokat kizárólag a jogos érdek teljesítésének céljával kapcsolatban kezeli. 

 1. Regisztráció, feliratkozás és kapcsolatfelvétel 

Weboldalunkon a személyes adatok megadásával lehetőséget biztosítunk regisztrációra vagy 

feliratkozásra (pl. hírlevélre). Ebben az esetben a mindenkori regisztrációs felületen kért 

adatokat kell megadnia. Az Ön által megadott adatokat kizárólag a regisztráció során 

megjelölt célból kezeljük. 

Amennyiben e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy hasonló űrlapon veszi fel velünk a 

kapcsolatot (pl. termékeink és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatkérések), az Ön által 

megadott személyes adatokat szintén kezeljük. Ebben az esetben az adatkezelés az 

ajánlatkérések feldolgozására vagy az Önnel való kapcsolatfelvételre korlátozódik. 

A regisztráció során a regisztráció vagy a kapcsolatfelvétel időpontjában Önhöz rendelt IP- 

címet valamint a dátumot és az időt kezeljük. Ez az adatkezelés azért szükséges, hogy a 

szolgáltatásainkkal való visszaélést megakadályozzuk, mivel az adatokkal elkövetett 

bűncselekményeket így fel lehet deríteni. Az adatkezelés jogalapja ezért a jogos érdek. 

Hozzájárulás esetén az adatkezelés jogalapját a GDPR 6 cikke (1) a pontja képezi, Ön 

azonban bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonását e- 

mailben vagy postai úton az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségére küldheti meg. 

A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

A szerződéses vagy más jogviszony esetén az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikke (1) b 

pontja biztosítja. Ez vonatkozik pl. egy olyan kapcsolatfelvételre, amelynek szerződéskötés a 

célja. 

Egyéb esetben a GDPR 6. cikke (1) f pontja képezi a jogalapot. A jogos érdek az előzőekben 

leírt okokból következik. Ebben az esetben megilleti Önt az adatkezeléssel szembeni 

tiltakozás lehetősége. A tiltakozást e-mailben vagy postai úton az 1. pontban megnevezett 

Adatkezelő elérhetőségére küldheti meg. Az Ön jogainak érvényesítéséig történt adatkezelés 

jogszerűségét ez nem érinti. 

A személyes adatokat a jogos érdekek visszavonását vagy elérését követően vagy tiltakozás 

esetén a törvényben előírt megőrzési kötelezettség elteltével töröljük. Kapcsolatfelvétel esetén 

az adatait töröljük, mihelyt a mindenkori ajánlatkérés megtörtént, vagy ha tiltakozik az 

adatkezelés ellen, amely során az utóbbi esetben megszüntetjük a levelezést. 

 1. Automatikusan generált adatok 

A weboldalaink minden látogatása során a log fájlokban az Ön által használt eszközről származó adatok automatikus feldolgozása történik, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Ez a következő adatokra vonatkozik: 

– Az Ön eszközének az operációs rendszere – Az Ön által használt böngésző típusa – Az Ön internetszolgáltatója – Az Ön IP-címe – A látogatás dátuma és időpontja – A meglátogatott weboldalak beleértve az esetleges kereséseket – A korábban látogatott weboldalak, amelyekről a weboldalunkra jutott 

Ezeket az adatokat nem kezeljük együtt más személyes adataival, azaz az előbbiekben említett adatokat nem kapcsoljuk hozzá az Ön személyéhez. 

Az automatikusan generált adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) f pontja. Az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy a weboldal működőképességét biztosítsuk, valamint a weboldalaink tartalmát optimalizáljuk illetve kibertámadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat a büntetőeljárásban illetékes szerv rendelkezésére bocsássuk. Ez alapozza meg az adatkezelés jogos érdekét. 

Az automatikusan generált adatokat töröljük, mihelyt az előbb említett célok eléréséhez már nem szükséges, azaz ha a weboldal látogatása lezárult. Az Ön IP-címének a törlésére legkésőbb 7 nap múlva kerül sor. 

Az előzőekben említett adatok kezelése a weboldal üzemeltetése szempontjából elengedhetetlenül szükséges, így nincs lehetőség az adatkezelés elleni tiltakozásra. 

 1. Sütik 

Az alábbiakban a weboldalainkon használt sütik különböző fajtáiról és hasonló technológiákról tájékoztatjuk: 

 1. a) Adatkezelés ismertetése és terjedelme 

Weboldalainkon sütiket használunk. A sütik olyan szöveges állományok, amelyeket az Ön internetes böngészője a weboldalunkon történő első látogatás során letölt. A weboldal ugyanazzal az eszközzel történő következő látogatása során az ebben tárolt felhasználói adatokat vagy arra a weboldalra küldik tovább, amely ezeket létrehozta (First Party Cookie) vagy egy másik weboldalra küldik, amelyhez ez tartozik (Third Party Cookie). 

Így a weboldal a felhasználó későbbi látogatása során felismeri, hogy meglátogatták-e már ezzel a böngészővel. Ezzel a weboldalt az újabb látogatás során a felhasználó igényeire lehet szabni, a weboldal használatát statisztikailag ki lehet értékelni és váltogatni lehet a megjelenített tartalmakat. 

A sütiknek nevezünk a továbbiakban minden olyan technológiát, amelyekkel felhasználói adatokat tárolunk lokálisan, és amelyek adott esetben a weboldal látogatása során számunkra vagy harmadik szolgáltató részére kerülnek továbbításra. 

 1. b) Süti kategóriák 

A sütik tárolási időtartama különböző. A weboldalainkon állandó sütiket (Permanent Cookies) és ideiglenes sütiket (Session Cookies) egyaránt használunk. 

 1. aa) Ideiglenes sütiket csak az oldalunk aktuális látogatása során tárolunk és ezek azt a célt szolgálják, hogy lehetővé tegyék Ön számára a szolgáltatásaink korlátlan használatát, valamint az internetes oldalunk lehető legkényelmesebb használatát az oldalunk aktuális látogatása során. Az ideiglenes sütik inaktiválása esetén nem biztosítható, hogy Ön korlátozás nélkül használni tudja valamennyi szolgáltatásunkat. 
 2. bb) Az állandó sütiket a látogatását követően átmenetileg a weboldalunkon tároljuk és azt a célt szolgálják, hogy a weboldalunk lehető legkényelmesebb használatát biztosítsák az Ön számára az aktuális látogatáson túl is, és csak erre a célra használjuk fel ezeket. Ezen sütik inaktiválása nincs hatással az oldalunk használatára. 

A sütiket a funkciójuk és a felhasználási céljuk alapján a következő kategóriákba sorolhatjuk be: 

 1. aa) Technikai sütik (1. típus) Ezek a sütik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a weboldalaink és azok funkciói szabályszerűen működjenek. 
 2. bb) Funkció sütik (2. típus) Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy a weboldalak kényelmét és teljesítményét javítsák és különböző funkciókat tegyenek elérhetővé. Ezáltal lehet pl. a már megadott adatokat (mint például felhasználónév, nyelv kiválasztása vagy a hely, ahol Ön található) menteni, hogy ezek újbóli megadásától megkíméljük Önt. További információt talál ezen sütikről és a törlésükről a dokumentum 6 pontjában. 
 3. cc) Performance sütik (3. típus) Ezek a sütik azt a célt szolgálják, hogy a weboldalaink Ön által történő használatról információkat kapjanak. Ezek teszik lehetővé pl. az internetes ajánlataink különösen népszerű területeinek beazonosítását, hogy a weboldalaink tartalmát célirányosabban igazíthassuk az Ön igényeihez. A performance sütikről és azok egyedi törléséről részletesebb tájékoztatást talál az 5. pontban is. További információt talál ezen sütikről és a törlésükről a dokumentum 6 pontjában. 
 4. dd) Marketing sütik (4. típus) Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a felhasználóknak célzottabban jelenítsünk meg releváns és az érdeklődésükhöz igazított reklámhirdetéseket. Ezeket az információkat meg lehet osztani harmadik személlyel, mint például hirdetőkkel. A célcsoportok megszólítására és a reklám javítására szolgáló sütiket gyakran harmadik személy szolgáltatásaival kapcsolják össze. A marketing sütikről és azok egyedi törléséről részletesebb tájékoztatást talál az 5. pontban is. További információt talál ezen sütikről és a törlésükről a dokumentum 6 pontjában. 
 5. ee) Harmadik féltől származó sütik (5. típus) A weboldalunk harmadik félként igénybe vett szolgáltatók tartalmait is tartalmazhatja, mint pl. Facebook szolgáltatásokat vagy YouTube videókat. Ezen harmadik személyek sütiket használhatnak, míg Ön a mi weboldalunkat használja, és ezeken keresztül információhoz juthatnak a weboldal használatáról. Ezeket a sütiket elsősorban arra használjuk, hogy a közösségi média tartalmakat, mint például a közösségi média pluginokat, integráljuk az oldalunkon. Ehhez kapcsolódóan a 8. pontban, ill. a harmadik félként igénybe vett szolgáltató weboldalain talál további információkat. 
 6. c) Jogalap és további információk 

A sütik kizárólag anonim és álnevesített adatokat kezelnek (adatkezelés). Ezen adatok rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő, és szerződéskötéshez sem szükséges. 

Amennyiben a személyes adatokat álnevesített adatok formájában kezelik, a jogalapot az Ön weboldalunkon történő látogatásával megadottnak minősülő hozzájárulása biztosítja (GDPR 6. cikk. (1) a pont), vagy a mi jogos érdekünk vagy harmadik személyek közvetlen reklámra irányuló jogos érdeke. 

 1. d) Sütik törlése 

A weboldalainkat sütik nélkül is felkeresheti. Az új sütik tárolása és a már elhelyezett sütik törlése a következő módon lehetséges: 

A hozzájáruláson lapuló adatkezelés estén (GDPR 6. cikk (1) a pont) a hozzájárulás visszavonható valamennyi süti vagy meghatározott sütik vonatkozásában a “nem fogadok el a sütiket” opció kiválasztásával a böngészőjének beállításai között. 

A már eltárolt sütik eltávolíthatók a böngészője megfelelő beállításával. Kérem vegye figyelembe hogy az Ön nemleges döntését is süti tárolhatja. Ha ezt a sütit is eltávolítja, újra kell tiltakoznia az adatkezelés ellen. 

Lehetséges, hogy honlapunkon nem tud minden funkciót használni, ha az összes sütit deaktiválta. 

A sütik önálló törléséről a böngészője, ill. az eszköze gyártójának tájékoztatójában olvashat. 

További információt talál ezen sütikről és a törlésükről a dokumentum alábbi pontjaiban. 

 1. e) Különleges sütik 

A weboldalaink különböző performance és marketing sütiket használnak, amelyeket az alábbiakban mutatunk be részletesebben. 

 1. a) Adform: A szolgáltatásunk kényelmének és minőségének javításához az AdformApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Dänemark Conversion Tracking und RetargetingTechnology webszolgáltatásait használjuk. Az Adform megkapja és kezeli azokat az adatokat, amelyek az oldalunkon a megfelelő sütik használatával generálódnak. 

Conversion-Tracking (konverziókövetés): Az ideiglenes süti akkor kerül rögzítésre a ConversationTracking-hez, amikor a felhasználó az Adform által bekapcsolt hirdetéssel interakcióba lép. 

Azon felhasználók, akik nem szeretnének a konverziókövetésben résztvenni, az internetes böngészőn keresztül inaktiválhatják a Google Adformját. Az Ön gépén esetlegesen tárolt sütiket a böngészőn keresztül tudja eltávolítani a számítógépéről. 

Retargeting: Az ideiglenes süti lehetővé teszi, hogy a partnereink weboldalain célzottan azokat az internetes felhasználókat szólítsuk meg, akik már érdeklődtek a weboldalunk és a termékeink iránt. Retargeting esetén a reklámeszközök megjelenítése a korábbi felhasználói viselkedés sütiken alapuló elemzésén alapul. Itt olyan ideiglenes sütiről van szó, amely 60 nap időtartamig aktív. 

Az Adform adatvédelmi rendelkezéseiről a site.adform.com/privacy-policy/ weboldalon talál bővebb információt. 

 1. b) Google: A szolgáltatásunk kényelmének és minőségének javítása érdében A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) következő webszolgáltatásait aktiváltuk. A Google megkapja és kezeli azokat az adatokat, amelyek az oldalunkon a megfelelő sütik használatával generálódnak. 

(i) Google Analytics: A Google Analytics ideiglenes sütiket használ, amelyek az Ön weboldal-használatának elemzését teszik lehetővé. A weboldalunk használatával kapcsolatban tárolt adatokat, beleérve az Ön IP-címét („Felhasználói adatok“) általában az Egyesült Államokba, a Google valamelyik szerverére továbbítják és ott tárolják. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalainkon a Google Analytics-et a „gat._anonymizeIp();;“ parancsfájllal egészítettük ki, hogy az IP-címek anonim rögzítését biztosítani tudjuk (ún. IP-masking). Az IP-névtelenítés aktiválásával az Ön IP címét a Google előzetesen, az Európai Unió valamely tagállamában vagy egy, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró országban lerövidíti. A teljes IP címet csak kivételes esetben továbbítják a Google egy Egyesült Államokbeli szerverére, ahol aztán lerövidítik. 

A Google a megnevezett információkat a mi megbízásunkból kezeli, hogy a weboldalunk Ön által történő használatát kiértékelje, számunkra jelentéseket állítson össze a weboldalon mért aktivitásról, és számunkra egyéb, a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Ezen adatokat a Google csak jogszabályi előírások alapján vagy az adatkezelés keretén belül továbbítja harmadik személynek. 

Böngészője megfelelő beállításának kiválasztásával megakadályozhatja ezeknek a sütiknek a tárolását, de felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. Ezen kívül úgy tudja megakadályozni a sütik által létrehozott és az Ön ezen weboldal használatára vonatkozó adatainak Google részére történő rögzítését (beleértve az IP-címét is), valamint ezen adatok Google által történő kezelését, hogy letölti és installálja a következő linken elérhető böngésző plugint. 

A Google Analytics-ről az alábbi linken talál részletesebb információkat: support.google.com/analytics/answer/6004245 

(ii) Google DoubleClick: a Google Analytics mellett (lásd fent) a DoubleClick Analytics hirdetési funkciót is aktiváltuk ezen a weboldalon, amely ideiglenes sütikkel további adatok elérését engedélyezi, amelyek meghaladják a Googel Analytics szokásos alkalmazását. Ebből a célból weboldalunk harmadik féltől származó sütiket is használ a Google Analytics sütik mellett. A DoubleClick funkciónak az a célja, hogy Önnek releváns saját, illetve harmadik féltől származó hirdetéseket jeleníthessünk meg. Ennek során a böngészőhöz egy azonosítószámot (ID) rendelnek hozzá álnévként, hogy ellenőrizni lehessen, az Ön böngészőjében mely hirdetések lettek megjelenítve és melyekre kattintottak rá. A DoubleClick sütik használata lehetővé teszi hirdetések megjelenítését a mi weblapunkon és más internetes oldalakon való korábbi látogatásai alapján. A Google a sütik által létrehozott adatokat egy, az Egyesült Államokban található szerverre továbbítja értékelésre és azokat ott tárolja. 

Böngészője megfelelő beállításának kiválasztásával megakadályozhatja ezeknek a sütiknek a tárolását, de felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját. Ezen kívül úgy tudja megakadályozni a sütik által létrehozott és az Ön ezen weboldal használatára vonatkozó adatainak Google részére történő rögzítését a (beleértve az IP-címét is), valamint ezen adatok Google által történő kezelését, 

hogy letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. Másik megoldás, hogy a Digital Advertising Alliance weboldalán inaktiválja a DoubleClicksütiket a következő linken keresztül. 

Egyéb esetben a “Google Analytics” szolgáltatásról fentebb írtak érvényesek az Analytics hirdetési funkciókra is. 

Részletes információk érhetők el a DoubleClick működéséről az alábbi linken: www.google.com/policies/technologies/ads/ 

(iii) Google Adwords: A jelen weboldal a Google Inc. elemzőszolgáltatását, a Google AdWords szolgáltatást használja, valamint a Google AdWords keretein belül konverziókövetést alkalmaz. Ennek során a Google AdWords az Ön számítógépének merevlemezén tárolt sütiket használ (ún. “konverziókövető sütik”), mikor Ön egy Google által megjelenített hirdetésre kattint. Ezek a sütik csak egy 30 napos időtartamig aktívak, és személyes azonosításra nem használhatók. Ha a weboldalunk bizonyos lapjait keresi fel, a Google és nyomon tudja követni, hogy a lapot egy adott hirdetésre való kattintással érte-e el. A konverziókövető sütiken keresztül megszerzett adatokat arra használják, hogy a konverziókövetést alkalmazó AdWords ügyfeleknek statisztikai jelentéseket készítsenek. Ezekből a statisztikákból megtudhatjuk azoknak a felhasználóknak a számát, akik egy adott, a Google által megjelenített hirdetésre kattintottak, és akiket egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányítottak át. 

A konverziókövetés mellett remarketing vagy „hasonló célcsoport“ funkciókat is használunk. A Google Remarketing funkció segítségével elérhetünk olyan felhasználókat, akik korábban felkeresték a weboldalunkat. Így az oldal felhasználóinak, akik már érdeklődnek a termékeink vagy szolgáltatásaink iránt, a display hálózat más weboldalain is megjeleníthetjük hirdetéseinket. A Google hirdetési hálózat („Display Hálózat“) weboldalain az elmúlt 30 napban mért felhasználói magatartáson, illetve kontextuális keresőmotor adatok alapján az AdWords megállapítja, hogy a weboldalunk felhasználói milyen közös érdeklődési körökkel és milyen közös tulajdonságokkal bírnak. Ezen információk alapján az AdWords olyan új, potenciális ügyfeleket talál, akiket a hirdetésekkel meg lehet szólítani, és akiknek érdeklődése és tulajdonságai hasonlóak a weboldalunk felhasználóiéhoz. A célközönség-specifikus remarketing sütik kombinációjának alkalmazásával valósul meg, ilyenek például a Google Analytics sütik és a Google DoubleClick sütik a weboldal felhasználóinak böngészőjében. 

Ha le kívánja tiltani a követést, a böngészőjének megfelelő beállításának kiválasztásával (letiltás opció) megakadályozza a sütik telepítését, illetve ha a lenti linket követve telepíti az ott található plugint: www.google.com/settings/ads/plugin. A harmadik féltől származó sütik használatát úgy is letilthatja, ha felkeresi a Network Advertising Initiative inaktiváló weboldalát a www.networkadvertising.org/choices/ címen és kiválasztja a letiltás funkciót. 

Egyéb esetben a “Google Analytics” szolgáltatásról fentebb írtak érvényesek a Google Adwords hirdetési funkciókra is. 

A Google AdWords-ről az alábbi linken talál részletesebb információkat: www.google.com/policies/technologies/ads/ 

 1. Econda: Weboldalunk az Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Germany követési szolgáltatását használja. Szolgáltatásunk minőségének és kényelmének növelése érdekében Econda az oldalunkon elhelyezett ideiglenes sütikből származó adatok felhasználásával elemzi ki, hogyan használja Ön weboldalunkat. A követés során IP címét anonimizálják így az egyes felhazsnáló beazonosítása nem lehetséges. 

Ha meg kívánja akadályozni adatainak jövőbeli kezelését, az alábbi linken teheti meg. Ekkor egy deaktiváló süti tárolódik el a gépén. A sütik törlése érdekében ismételten rá kell kattintani a linkre. 

Ha másképpen nem jeleztük, a különleges sütik megőrzési ideje legfeljebb 30 nap. 

 1. Közösségi média pluginok 

A weboldalainkon külső közösségi hálózatokra mutató linkek találhatók, mint például a Facebook („közösségi média pluginok“). A linkekhez rendelt funkciók, különösen az információk és felhasználói adatok továbbítása, a weboldalunk felkeresésekor még nem aktiválódnak, hanem csak a linkekre történő kattintáskor. Ezen linkekre történő kattintással a megfelelő közösségi hálózatok pluginjai aktiválódnak, és az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít azok szerverével. 

Ha a weboldalaink felkeresése során a linkekre kattint, a felhasználói adatait továbbíthatják a megfelelő közösségi hálózatra és azokat a közösségi hálózat kezelheti. Ha a weboldalaink felkeresése során a linkekre kattint és ezzel egyidejűleg a személyes felhasználói fiókjával (account) a közösségi hálózatnál be van jelentkezve, az információt, miszerint Ön meglátogatta a weboldalunkat, továbbíthatják a közösségi hálózathoz és ezt az Ön fiókjával összefüggésben ott tárolhatják. Hogy megakadályozza a megfelelő közösségi hálózat fiókjához történő hozzárendelést, a linkre történő kattintás előtt ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókjából. 

A közösségi hálózatok adatgyűjtésének céljáról és terjedelméről, valamint az Ön adatainak ottani további kezeléséről és használatáról, és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és magánszférájának védelmének beállítási lehetőségeiről a megfelelő közösségi hálózat adatvédelmi tájékoztatójában olvashat. Az olyan adatkezelésért, amely a linkre történő kattintással kezdődik, kizárólag a mindenkori közösségi hálózat felelős. 

 1. A hozzájárulás visszavonásának és a tiltakozás joga 
 2. a) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga Ön jogosult, hogy a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 3. b) A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok GDPR 6. cikke (1)e vagy f pontja alapján történő kezelése ellen (GDPR 21. cikk 1. bekezdés). A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tiltakozás esetén nem kezeljük tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés a jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. 

Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon ez ellen (GDPR 21. cikk 2. bekezdés). Tiltakozás esetén nem kezeljük tovább a személyes adatokat. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonását és a tiltakozást bármikor megküldheti levélben vagy e-mailben az 1. pontban megnevezett Adatkezelő elérhetőségeire. 

 1. További jogok 
 2. a) A tájékoztatáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait. 
 3. b) A hozzáféréshez való jog Ön jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kapjon tőlünk az Ön személyéhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről, és hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére továbbítottuk-e. Amennyiben ez az eset fennáll, Ön jogosult arra is, hogy a tájékoztatást kapjon a továbbításhoz kapcsolódó megfelelő garanciákról. 
 4. c) A helyesbítéshez való jog Önnek joga van, hogy kérje az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Továbbá megilleti a jog, hogy az adatkezelés céljának figyelembevételével kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 5. d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) A GDPR előírja a törléshez való jogot. Ennek megfelelően Ön jogosult arra, hogy kérésére haladéktalanul töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll és amennyiben az adatkezelés már nem szükséges: 
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. 
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 
 • Ön a GDPR 21. cikke (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. 
 • Ön a GDPR 21. cikke (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen. 
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték. 
 • A személyes adatokat az uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 • A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikke (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 1. e) Az adatkezelés korlátozásához való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 
 • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 • A GDPR 21. cikke (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen és még nem bizonyos, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 
 1. f) Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Továbbá az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során jogosult, hogy kérésére a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másiknak továbbítsák, amennyiben ez megoldható és amennyiben ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 2. g) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 3. Harmadik személy hozzáférése az Ön személyes adataihoz 

Az adatkezelést mi magunk végezzük és amennyiben ezt kifejezetten nem zártuk ki, az általunk megbízott szolgáltató, valamint a megfelelő hozzájárulás esetén vagy szerződéses viszony keretén belül egyéb harmadik személy, álnevesített adatok esetében pedig jogszerűen megbízott egyéb harmadik személy. 

Egyéb esetben harmadik személynek nincs hozzáférése az Ön személyes adataihoz. Ezeket semmiképpen nem értékesítjük vagy hasznosítjuk más módon. Csak hatósági vagy törvényben előírt felszólításra, valamint a törvényben előírt közlési kötelezettség esetén kezeljük az adatokat, különös tekintettel az állami szerveknek való továbbításra. 

 1. Harmadik országba történő továbbítás adatai 

Ha az Ön személyes adatait az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik országba továbbítják, ez csak akkor lehetséges, ha az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az érintett harmadik ország, ezen harmadik országban található terület vagy több specifikus szektor megfelelő védelmi színvonalat vagy a GDPR 46. cikke vagy 47. cikke vagy 49. cikke alapján megfelelő adatvédelmi garanciákat nyújt. 

 1. Gyermekek 

Nem kezeljük olyan személyek személyes adatait, akik a 16. életévüket még nem töltötték be. Ha tudomásunkra jut, hogy ilyen adatokat a szülők vagy más nevelésre jogosult hozzájárulása nélkül továbbították számunkra, haladéktalanul töröljük ezeket. Ennek során az Ön szülőként vagy nevelésre jogosultként nyújtott megfelelő tájékoztatására vagyunk utalva. 

 1. Tárolás időtartama valamint törlés és korlátozás/hozzáférhetőség megszüntetése 

Az Ön személyes adatait csak arra az időszakra vonatkozóan kezeljük, amely a tárolás céljának megvalósításához szükséges, vagy ha ezt a vonatkozó törvényben előírt adatvédelmi szabályok előírják. Ha a tárolás célja megszűnik vagy a vonatkozó törvényben előírt adatvédelmi szabályokban előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a szokásos módon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük vagy korlátozzuk/megszüntetjük a hozzáférhetőséget. Szerződéses jogviszony esetén ezeket az elveket az elévülési időre figyelemmel alkalmazzuk. 

 1. Adatszolgáltatási kötelezettség 

Az Ön személyes adatainak megadását részben jogszabály írja elő (pl. adójogszabályok) vagy szerződés szabályozza (pl. a szerződő fél adatai). 

A személyes adatainak rendelkezésre bocsátása a szerződéskötéshez is szükséges lehet, amelyeket ezt követően mi kezelünk. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása ahhoz vezetne, hogy nem tudnánk Önnel szerződést kötni. Ha Ön ezekben az esetekben nem kívánja megadni a személyes adatait, postán vagy e-mailben az 1. pont szerinti Adatkezelőhöz fordulhat. Az egyedi esetnek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadását törvény vagy szerződés írja-e elő vagy a szerződéskötéshez szükséges, hogy fenn áll-e a személyes adatok megadásának a kötelezettsége, és milyen következményekkel járna a személyes adatok szolgáltatásának az elmaradása. 

 1. Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása 

Jelen adatvédelmi tájékoztatót folyamatosan aktualizáljuk. Ezért szükséges lehet, hogy az adatvédelmi tájékoztatót a megváltozott valós vagy jogszabályi keretfeltételekhez igazítsuk. Ezek a kiigazítások a weboldalaink használatával kerülnek elfogadásra. 

 1. Adatvédelmi tisztségviselő 

Kérjük, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseivel keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

Martin Braun Kft. Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u 58/B. E-mail: info@martinbarun.hu